Regelmatig komt de Zorginspectie langs in het woonzorgcentrum. Hieronder vind je de link naar hun rapporten en onze reactie erop.

18 mei 2022 - onaangekondigd bezoek in kader van nieuwe erkenning

Tekorten en opvolging:

Voorafgaande opmerking:Er staat nog een fout in de standaardbezetting bij de verpleegkundigen die over het hoofd gezien is bij de eerste nalezing: het is in de voormiddag: in elk team 1 verpleegkundige en in de namiddag: 1 verpleegkundige overkoepelend die de ronde doet voor alle verpleegkundige taken
TEKORTENOPVOLGING
Men kan niet voor alle bewoners die jonger zijn dan 65 jaar een verslag van een interdisciplinair team voorleggen waaruit blijkt dat er voor de gebruiker in zijn woonomgeving geen gepaste opvang beschikbaar is en dat de opname in het wzc beantwoordt aan de zorg en ondersteuningsvragen van de gebruiker in kwestie.Dit was eerst als een tekort aangeduid in de tabel maar in de regelgeving stond dat er enkel voor de bewoners boven de 10% een verslag nodig was en voor die bewoners hebben we dit voorgelegd  in de tabel is het bolletje verplaatst naar 'ja' voldoet maar de opmerking is blijven staan. Er is sowieso beslist om dit voor elke nieuwe bewoner jonger dan 65 in orde te hebben.
Er zijn gemeenschappelijk niet rolstoeltoegankelijke toiletten zonder handgrepen in het centrale gedeelte. Het gaat om 2 bezoekerstoiletten maar die zijn niet als zodanig aangeduid - er werd een aanduiding aangebracht dat het gaat om bezoekerstoiletten.
Er zijn gemeenschappelijk niet rolstoeltoegankelijke toiletten zonder permanent oproepsysteem in het centrale gedeelte. Het gaat om 2 bezoekerstoiletten maar die zijn niet als zodanig aangeduid - er werd een aanduiding aangebracht dat het gaat om bezoekerstoiletten. Bovendien beschikken alle bewoners over een mobiel oproepsysteem dat continu gedragen wordt (omdat het ook hun kamersleutel is).
In het gemeenschappelijk rolstoeltoegankelijk toilet in huis Op den Toren 21 ligt het incontinentiemateriaal opgeboren in een doorzichtige plastic kast met schuivenHet incontinentiemateriaal is uit dat toilet (en eventuele andere toiletten waar dit nog stond) verwijderd of onzichtbaar gemaakt.
In 2 van de steekproef van 4 opnamedossiers zat geen inventaris van de bezittingen van de voorzieningenDe achterstand werd ingehaald en voor alle bewoners werd/wordt het addendum in orde gebracht met de nodige info over de inventaris
Er is in punt 5 van de interne afsprakennota vermeld dat iedere bewoner en elk familielid welkom is op de collectieve participatiemomenten (gebruikers-en familieraad). Maar er wordt niet vermeld dat het wzc waarborgt dat de bewoners steeds minstens de helft van de aanwezigheden uitmaken.De interne afsprakennota wordt aangepast met deze informatie (opm. het is onduidelijk waarom dit als tekort is omschreven, het is niet opgenomen in de afsprakennota maar wordt in de realiteit wel nageleefd.)
Er wordt in de interne afsprakennota niets vermeld over het verslag van de vergaderingen van de (familie)raadDe interne afsprakennota wordt aangepast met deze informatie (Opm. idem als hier boven, het is niet opgenomen in de afsprakennota maar wordt in de realiteit wel nageleefd.)
in art. 3.2.4 van de overeenkomst wordt niet vermeld dat de termijn waarover nabestaanden beschikken om de kamer te ontruimen, in onderling overleg kan worden verlengdDe opname-overeenkomst wordt aangepast met deze informatie (opm. alles kan in onderling overleg worden aangepast).
In hetzelfde artikel wordt vermeld dat als de kamer niet binnen de 5 dagen ontruimd werd, zbr de kamer zelf zal ontruimen en de persoonlijke bezitting opslaan. Na 30 dagen rekent zbr 12,50 euro opslagkosten per maand aan. Er wordt echter ook vermeld dat wanneer de persoonlijke bezittingen na 3 maanden niet zijn opgehaald, zij eigendom worden van zbr. Dit is niet in de regelgeving voorzien.De opname-overeenkomst wordt aangepast, de laatste zin wordt geschrapt. (opm. het is onduidelijk hoelang de bezittingen dan moeten bijgehouden worden, dit is niet in de regelgeving opgenomen.)

23 november 2021 - thematische inspectie in het kader van de bijzondere erkenning voor bewoners met jongdementie.

Tekorten en de opvolging:

TekortOpvolging
Er is geen apart begeleidingsplan voor de gezinsleden van de gebruikerHet is nog onduidelijk hoe dit begeleidingsplan er moet uitzien. De referentiepersonen jongdementie/gezinsbegeleiders komen vanaf begin 2022 regelmatig samen om onder andere dit begeleidingsplan te bespreken. Tegelijk zal in 2022 bekekn worden wat de gezinsleden nodig hebben, zodat het begeleidingsplan aan hun behoeften voldoet.
het wzc organiseert op gestructureerde wijze regelmatig overleg en persoonlijk contact tussen de gebruikers, zijn mantelzorgers en het multidisciplinaire team: de meeste contacten verlopen informeel, er is geen echt systeem om informatie uit de gesprekken te capteren, wel informatie in de dagboeken maar onvolledig en niet systematischVanaf begin 2022 wordt multidisciplinair overleg terug geïmplementeerd (was bij de opstart van het nieuwe wzc niet systematisch en structureel aanwezig). In het voorjaar van 2022 wordt bovendien bekeken welke methodiek het meest geschikt is om alle informatie uit de gesprekken gestructureerder bij te houden.
het wzc maakt een verslag van het regelmatig overleg en persoonlijk contact tussen de gebruikers, zijn mantelzorgers en het multidisciplinaire team (cfr hierboven, te weinig systematisch)cfr. hierboven
de korting voor de zorg en ondersteuning van personen met jongdementie wordt vermeld op de factuur maar niet dat deze in het kader van VSB wordt verleendIs aangepast sinds de factuur van november 2021.